Història de la filosofia grega - Història de la Filosofia medieval - Maquiavel - Montaigne- Galileu - Descartes - Ignasi - Hobbes - Pascal - Van del Enden - Spinoza - Empirisme (Locke) - Empirisme (Hume) - Mandeville - Il.lustració francesa (Montesquieu - Voltaire - Rousseau - La Mettrie- Sade) - Meslier - Kant - Fichte - Hegel - Kierkegaard - Feuerbach - Stirner - Marx - Utilitarisme (Mill) - Schopenhauer - Nietzsche - Filosofia de la Sospita - Freud - Durkheim - Weber - Kraus - Jaspers - Russell - Ayer- Wittgenstein - Popper - Feyerabend - Heidegger - Arendt - Anders - Jünger - Patocka - Korczak - Mounier - Rougemont - Escola de Frankuft - Benjamin - Jonas - Weil - Ellul - Mumford - Jankélévitch - Sartre - Simone de Beauvoir - Lévi-Strauss - Girard - Morin - Cioran - Foucault -Rawls - Sen - Habermas - Lorenz - Singer - Wilson - Macintyre - Zadeh - Georgescu-Roegen - Vattimo - Sloterdijk - Fukuyama - Pogge - Illouz - Rosa - Filosofia política - Utopies - Anarquisme - Liberalisme - Socialdemocràcia - Conservadorisme - Totalitarisme - Republicanisme - Ètica bàsica - Contra el relativisme -Empatia -Tecnoètica - Ètica i empresa - Decreixement - Bioètica- Neuroètica - Ètica Periodística - Ètica i ecologia - Ètica animal - Ecologia humana i Antropologia - Biopolítica - Darwin i l'ètica - Einstein i l'ètica -Africana - Guerra Justa - Ateisme - Laïcisme - Cristianisme - Religions del món - Sociologia bàsica - Filosofia de la història - Argumentació - Teoria del Coneixement - Teoria de Ciència - Història de la Psicologia - Contes per pensar - Vocabulari Filosòfic - Introducció a la Filosofia - Dossier Selectivitat

 

MODEL DE PROVA SELECTIVITAT. CATALUNYA

Aquell que no pugui distingir la idea de bé amb la raó, tot separant-la de la resta, i no pugui travessar totes les dificultats com enmig d’una batalla, ni aplicar-se a aquesta recerca –no segons l’aparença sinó segons l’essència, i tampoc fer la marxa per tots aquests llocs amb un raonament que no decaigui, no diràs que aquest home posseeix el coneixement del bé en sí ni de cap altra cosa bona, sinó que, si adquireix una imatge d’aquest, serà per l’opinió, no per la ciència; i que en la seva vida actual està somniant i dormint, i que baixarà a l’Hades abans de poder despertar aquí, per acabar dormint perfectament allí.

Plató: República

 

1.- Expliqueu breument –al voltant de 30-60 paraules- les idees principals del text i com hi apareixen relacionades. [2 punts]

2.- Expliqueu breument el significat, en el text, de les següents paraules o expressions –al voltant de 7-15 paraules cada cas. [1 punt]

  • Essència:
  • Ciència:

3.- Quines raons té Plató per a assimilar l’estat de mera opinió –la mancança de veritable coneixement– a una mena de somni? [3 punts]

-Haureu de referir-vos als aspectes generals del pensament de Plató que siguin pertinents encara que explícitament no apareguin al text. És el nucli del comentari de text i on cal argumentar la tesi central de l’autor.

4.- Compareu la concepció platònica del coneixement amb una altra concepció del coneixement que es pugui trobar en la història de la filosofia [2 punts]

5.- Quines objeccions creieu que es podrien posar a la tesi platònica segons la qual el coneixement de les idees no pot obtenir-se mitjançant els sentits? Expliqueu i raoneu la resposta [2 punts]

–Correspon a una opinió personal, en què es valora la coherència del propi raonament, que en tot cas mai pot limitar-se a una qüestió de gust.

IMPORTANT: LA REDACCIÓ DE LES QÜESTIONS ÉS PROVISIONAL

Observacions:

Es valorarà la capacitat de l’alumne per a l’argumentació, la discussió i l’avaluació crítica al voltant de la tesi principal.

La mera comprensió del text garanteix la resposta correcta de les preguntes 1ª i 2ª.

En tot cas sempre hi haurà una pregunta de comparació amb altres autors i opinió personal. La pregunta 3ª ha de cenyir-se estrictament al text que es demana.

TEXTOS PROPOSATS PER A L’EXAMEN DE SELECTIVITAT FILOSOFIA Curs 2008-2009 Plató: Diàleg ‘Fedó’ (sencer)

  • Descartes: Parts I a IV de les ‘Meditacions Metafísiques’
 
  • Hume: Abstract [Resum] del Tractat de la Naturalesa Humana i Apèndix 1 [“Sobre el sentiment moral”] de la Investigació sobre els Principis de la Moralitat.
  • Mill: Secció IV de Sobre la Llibertat i seccions III i IV de Utilitarisme
 
  • Nietzsche: 1ª i 2º part de Genealogia de la Moral
Observacions:L’alumne haurà de triar un text de dos, i els textos seran de grups diferents. Cal remarcar el caire procedimental de la prova.És imprescindible haver tingut contacte directe amb els textos al llarg del curs per a una bona resolució de la prova. 

 

 

Tria autor/tema

Envia un email a l'autor